സാമൂഹിക പരിപാടികൾ

From Wikimania
This page is a translated version of the page Social Events and the translation is 9% complete.
Outdated translations are marked like this.

ഇവയാണ് വിക്കിമാനിയയുടെ സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്

 • പ്രധാന പരിപാടിയുടെ മുൻപോ ശേഷമോ വിക്കിമാനിയ ടീമിന്റെ വക പരിപാടികൾ
 • വിക്കിമീഡിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പരിപാടികൾ (എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് കൂടാ?)
 • തുറന്ന അറിവ് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ

It includes:

 • Events by the Wikimania team before or after the main programme
 • Events created by Wikimedian community members (why not propose your own?)
 • Related events offer in Montréal

While walking or with local transportation STM, you will have lots of things to discover and for all kind of tastes!

ബുധനാഴ്ച,ആഗസ്റ്റ് 9

See activities on the map

 • Free activities
 • Heritage activities
 • Leisure activities (personal reservation to do for most of activities, see the website link furnish on umap - what to do in Montreal)
 • Districts of interest
 • Restaurants and bars are also indicated by food and drink symbols

Wednesday, August 9

 • 4:00 pm: Guided tour of BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie
French guided tour of BAnQ Vieux-Montreal ([1])
 • 5:30 pm: French guided tour of BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie
 • 6:00 pm: Guided tour of BAnQ Vieux-Montreal ([2])

വ്യാഴാഴ്ച,ആഗസ്റ്റ് 10

വെള്ളിയാഴ്ച,ആഗസ്റ്റ് 11

ശനിയാഴ്ച,ഓഗസ്റ്റ് 12

ഞായറാഴ്ച,ഓഗസ്റ്റ് 13